Klachtenprocedure

 

Indien u een klacht heeft met betrekking tot een cursus of nascholing georganiseerd onder verantwoordelijkheid van SHK en waarbij u een aantoonbaar belang heeft, bespreek dit dan met een van onze medewerkers. Als uw probleem dan niet opgelost is, dan kunt u dit tot dertig dagen na de nascholingsdatum schriftelijk en met redenen omkleed, melden bij de Raad van Bestuur van SHK. Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld.

Elke klacht wordt geregistreerd en bewaard gedurende een vastgestelde periode van één jaar, tenzij er gegronde redenen zijn om de gegevens langere tijd te bewaren. Na ontvangst van de klacht nodigt de Raad van Bestuur, indien nodig/gewenst, u schriftelijk uit om uw klacht mondeling toe te lichten.
U ontvangt schriftelijk het standpunt van de Raad van Bestuur over de ingediende klacht. De gehele procedure wordt afgehandeld binnen vier weken na ontvangst van de klacht. Mocht deze termijn niet gehaald worden, dan wordt u daarvan op de hoogte gesteld. 


Schriftelijke klachten kunnen gestuurd worden naar:

Stichting Huisarts en Kwaliteit

Secretariaat van de Raad van Bestuur

Afdeling klachtbehandeling
Lage Witsiebaan 2a 
5042 DA Tilburg 
Telefoonnummer: 013-5948132
E-mail: info@stichtinghuisartsenkwaliteit

  

Als u het niet eens bent met het standpunt van de Raad van Bestuur dan kunt u beroep aantekenen door de klacht voor een bindend advies voor te leggen aan een onafhankelijk bureau:

 

ZinZ - Zakelijkheid in Zorg
Adviesbureau voor organisatie- en juridisch advies in de gezondheidszorg
Neerwal 22
5708 ZA Helmond
info@zinz.nl