Klachtenprocedure

 

Indien Deelnemer een klacht heeft met betrekking tot een cursus of nascholing georganiseerd onder verantwoordelijkheid van SHK en waarbij de deelnemer een aantoonbaar belang heeft, dan kan hij/zij dit tot dertig dagen na de nascholingsdatum schriftelijk en met redenen omkleed, melden bij de Raad van Bestuur van SHK. 

Elke klacht wordt geregistreerd en bewaard gedurende een vastgestelde periode van één jaar, tenzij er gegronde redenen zijn om de gegevens langere tijd te bewaren. Na ontvangst van de klacht nodigt de Raad van Bestuur, indien nodig/gewenst, Deelnemer schriftelijk uit om zijn/haar klacht mondeling toe te lichten.
Deelnemer ontvangt schriftelijk het standpunt van de Raad van Bestuur over de ingediende klacht. De gehele procedure wordt afgehandeld binnen dertig dagen na ontvangst van de klacht. Mocht deze termijn niet gehaald worden, dan wordt Deelnemer daarvan op de hoogte gesteld. 


Schriftelijke klachten kunnen gestuurd worden naar:

Stichting Huisarts en Kwaliteit

Secretariaat van de Raad van Bestuur

Afdeling klachtbehandeling
Lage Witsiebaan 2a 
5042 DA Tilburg 
Telefoonnummer: 013-5948132
E-mail: info@stichtinghuisartsenkwaliteit