Organisatie

 

Bestuur Stichting huisarts en kwaliteit

Verantwoordelijkheden:
Jaarlijks afleggen van verantwoordelijkheid over de activiteiten van de stichting aan het bestuur van de coöperatie RCH en zorgen dat de bedrijfsvoering goed loopt.

Perifeer Accreditatie Medwerker (PAM) 

De PAM verleent accreditatie aan deskundigheidsbevordering in vaste toetsgroepen, verleent accreditatie aan eigen scholingen en kan op verzoek van een regionale nascholingsorganisatie het aanbod van derden beoordelen en accrediteren om te worden opgenomen in het regionale deskundigheidsbevorderingsprogramma. De PAM is door de CvAH hiertoe bevoegd.

De taken van de PAM worden binnen de SHK door Jan Ongering gedaan. 

De verantwoordelijkheden van de PAM:

 • Bevordert het kwaliteitsbeleid in de eigen regionale kwaliteitsorganisatie
 • Is betrokken bij kwaliteitsverbeterende activiteiten in de eigen regionale kwaliteitsorganisatie
 • Houdt eigen kennis en vaardigheden bij op het gebied van goede nascholing en kwaliteitsbeleid
 • Stelt in samenwerking met de medisch coördinator de behoeften van de medewerkers uit de huisartsenvoorziening aan kwaliteitsverbeterende activiteiten, toets dit in de Commissie Kwaliteit. Vaststelling vindt plaats door het bestuur
 • Stelt in samenwerking met de medisch coördinator de thema’s van het scholingsprogramma voor de komende vijf jaar op. Vaststelling vindt plaats door het bestuur
 • Zorgt voor voldoende aanbod EKC vervolgcursussen, zodat het voor EKC mogelijk is te voldoen aan de herregistratie-eisen

De taken van de PAM:

 • Evalueert en beoordeelt activiteiten van de toetsgroepen aan de hand van hun jaarplannen en jaarverslagen
 • Ondersteunt en coacht  EKC’en
 • Accrediteert regionale activiteiten van derden op verzoek van de SHK en eigen scholingen.
 • Organiseert vervolgcursussen voor EKC’en in de regio
 • Stimuleert kwaliteitsverbetering in de regio
 • Stemt het beleid af met en legt zo nodig verantwoording af aan de coördinator van het CvAH
 • Woont minimaal één landelijke PAM-bijeenkomst per jaar bij
 • Legt verantwoording af aan het bestuur van de SHK

Voorwaarden aan de PAM gesteld:

 • Is bij voorkeur een cluster 1 arts (huisarts, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde)
 • Heeft voldoende kennis en vaardigheden m.b.t. nascholing en kwaliteitsbeleid
 • Heeft voldoende inbedding in de lokale nascholingsstructuren
  Bron: LINKH 

Erkend Kwaliteits Consulent (EKC)

De Erkend Kwaliteits Consulent heeft de volgende bevoegdheid toe te zien op de kwaliteit van nascholing in huisartsgroepen en vormt hiermee een soort garantie, waardoor de bijeenkomst geaccrediteerd is.

De verantwoordelijkheden van de EKC:

 • Het bevorderen van het kwaliteitsbeleid binnen de eigen groep
 • Het coördineren en bewaken van de voortgang van de kwaliteitsverbeterende activiteiten in de groep
 • Het bijhouden van eigen kennis en vaardigheden door middel van EKC-nascholingen.
 • Ingeschreven staan in het CHBB-register

De taken van de EKC:

 • Initiëren en coördineren van de nascholing in de toetsgroep
 • Samen met de toetsgroep opstellen van een jaarplan
 • Samen met de toetsgroep opstellen van plannen ter verbetering van de kwaliteit
 • Bewaken van de kwaliteit van de nascholing in de huisartsengroep
 • Het laten registreren van nascholing in GAIA. In onze regio gebeurt dit door SHK.
 • Verslag maken van de toetsingsbijeenkomst en de gemaakte afspraken. Alles stukken worden naar SHK gestuurd voor verwerking.
 • Adviseren van huisartsen die deelnemen aan de toetsgroep over praktijkaccreditering.
 • Intermediair zijn tussen de groep en IA-instelling
 • Archiveren van verslagen en aanwezigheidslijsten

Criteria toetsgroep:

Een toetsgroep voldoet aan de volgende criteria:

 • Het is een vaste groep met een gemeenschappelijk doel en een jaarplan
 • De groep heeft minimaal drie huisarts-groepsleden
 • Tussentijdse wisseling is mogelijk
 • Er is minimaal één EKC per groep
 • Er zijn twee of meer samenkomsten per jaar
 • De randvoorwaarden voor het functioneren van de EKC vallen onder de verantwoordelijkheid van de groep

 De inhoud van de bijeenkomsten voldoet aan de volgende criteria:

 • Programma ‘van, voor en door’ huisartsen
 • Het zichtbaar maken van de ‘interdokter-variatie’
 • Verslaglegging van inhoud en afspraken
 • Getekende aanwezigheidslijst
 • Alleen het reële aantal cursusuren telt
 • De EKC is verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking
 • Inhoudelijke beoordeling door de PAM
  Bron: LINKH

Medische Coördinator

Per 01 oktober 2017 is huisarts Neeltje Coenen aangesteld als medisch coördinator.

De taken en verantwoordelijkheden van de MC:

 • Stelt de behoeften aan kwaliteitsverbeterende activiteiten voor de medewerkers uit de huisartsenvoorziening. Dit in samenspraak met de PAM en de Klankbordgroep. Vaststelling vindt plaats door het bestuur.

SHK Klankbordgroep

De taken van de klankbordgroep:

 • Is betrokken bij de organisatie van de nascholingen aan huisartsen en ondersteunend personeel binnen de huisartsenpraktijk

Treedt op als klankbordgroep voor Medisch Coördinator en PAM bij het opstellen van de jaarkalender nascholing huisartsen en ondersteunend personeel binnen de huisartsenvoorziening (praktijkondersteuners en doktersassistenten) bij het bepalen van de thema’s voor het scholingsprogramma voor de komende drie jaar.

 Voorwaarden aan de leden van de Klankbordgroep gesteld:

 • Werken binnen de huisartsenpraktijken
 • Heeft voldoende kennis en vaardigheden m.b.t. nascholing en kwaliteitsbeleid

Secretariaat

De verantwoordelijkheden van het secretariaat zijn niet uitputtend op te sommen. De volgende lijst omvat het grootste gedeelte van het takenpakket:

 • Organisatie en coördinatie van de scholingen
 • Gastvrouw bij scholingen
 • Administratie
 • Evaluatie
 • Drukwerk
 • Website